Mẫu thay đổi tên công ty

 

 TÊN DOANH NGHIỆPSố: …………..      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………………………………………………………………….

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa):

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có): …

…………………………………………………………………………………………………………

Tên doanh nghiệp viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có):……………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:

-…………………

-…………………

-………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTCỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

 

Nguồn: dịch vụ thành lập doanh nghiệp

dịch vụ thành lập công ty

thành lập công ty

thành lập doanh nghiệp

tư vấn thành lập công ty

Mẫu thay đổi tên công ty
1 ( 1) vote