Blog

Train your brain this new years

quyền xuất nhập khẩu của doanh nghiệp fdi

Bổ sung ngành nghề thương mại

[ Bổ sung quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu hàng hóa cho công ty tại Bình Dương, Đồng Nai] Công ty có vốn đầu tư nước ngoài đang thực hiện sản xuất hiện nay muốn thực hiện nhập khẩu hàng hóa về bán hay muốn mua hàng hóa tại Việt Nam xuất khẩu đi các nước khác thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa (gọi là giấy phép kinh doanh).

I/ Định nghĩa quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu

 Quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền xuất khẩu không bao gồm quyền tổ chức mạng lưới mua gom hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hoá đó tại Việt Nam; bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hoá nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hoá tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

II/ Điều kiện công ty có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu hàng hóa

Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư 2014. Các doanh nghiệp Công ty có vốn đầu tư nước ngoài muốn thực hiện các hoạt động này mà cụ thể là hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối cần đáp ứng các điều kiện để cấp Giấy phép kinh doanh được quy định tại Điều 4, 5 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP, Chương II Thông tư số 08/2013/TT-BCT và Thông tư số 34/2013/TT-BCT.

  1. Là nhà đầu tư thuộc các nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và trong Điều ước quốc tế đó Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa. Đối với nhà đầu tư nước ngoài không thuộc đối tượng trên, trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh, Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, chấp thuận cho hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa đối với từng trường hợp cụ thể.
  2. Nhà đầu tư có hình thức đầu tư phù hợp với lộ trình đã cam kết trong các Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phù hợp với pháp luật Việt Nam.
  3. Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam.
  4. Phạm vi hoạt động phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam.

III/ Công ty có vốn đầu tư nước ngoài có quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu doanh được làm những gì?

Tại Thông tư số 08/2013/TT-BCT đạnh nghĩa đối với quyền xuất khẩu, đã chỉ rõ rằng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu với điều kiện hàng hóa này đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và nghĩa vụ tài chính khác. Tuy nhiên, chỉ được trực tiếp mua hàng hóa của thương nhân Việt Nam có đăng ký kinh doanh hoặc có quyền nhập khẩu, quyền phân phối hàng hóa đó để xuất khẩu. So với quy định cũ, quy định này đã chỉ ra đối tượng cụ thể mà công ty có vốn nước ngoài có quyền mua hàng hóa là thương nhân Việt Nam đồng thời quy định doanh nghiệp FDI không được tổ chức mạng lưới mua gom hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm việc mở địa điểm để mua gom hàng hóa xuất khẩu.

Đối với quy định về quyền nhập khẩu thì trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nếu có quyền nhập khẩu nhưng chưa có quyền phân phối thì chỉ được trực tiếp bán hàng nhập khẩu cho đối tượng là thương nhân Việt Nam có đăng ký kinh doanh hoặc có quyền xuất khẩu, quyền phân phối hàng hóa đó.

Thông tư 09 trước đó không cho phép công ty có vốn nước ngoài xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu. Để xuất khẩu được hàng hóa do “lỡ” nhập khẩu, công ty có vốn nước ngoài phải ủy thác xuất khẩu qua doanh nghiệp trong nước. Quy định này làm hạn chế quyền xuất khẩu của doanh nghiệp, tăng thêm chi phí kinh doanh, làm phát sinh thêm nhiều thủ tục, gây lãng phí về thời gian, tiền bạc cho doanh nghiệp.

IV/ Dịch vụ tư vấn và xin cấp giấy phép kinh doanh thực hiện quyền xuất khẩu, thực hiện quyền nhập khẩu tại Bình Dương, Đồng Nai.

Quý khách đang là công ty sản xuất muốn thực hiện nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa phải thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: thực hiện thủ tục điều chỉnh mục tiêu dự án tại giấy chứng nhận đầu tư, bổ sung quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu hàng hóa;
  • Bước 2: thực hiện xin giấy phép kinh doanh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.
  • Bước 3: thực hiện điều chỉnh giấy đăng ký của doanh nghiệp bổ sung ngành nghề:  mã ngành nghề cấp 4: 8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (trừ loại nhà nước cấm và chỉ hoạt động sau khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).

V/ Tài liệu quý khách cần cung cấp cho Luật Vạn Phúc khi xin giấy phép kinh doanh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu;
  • Chứng từ của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm liền kề đối với trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bổ sung thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu. Trường hợp không có hoặc thiếu chứng từ, doanh nghiệp giải trình bằng văn bản nêu rõ lý do.

Lưu ý: những tài liệu nêu trên chị cho hợp pháp hóa lãnh sự, dịch công chứng.

Write a Comment