Blog

Train your brain this new years

quyền xuất nhập khẩu của doanh nghiệp fdi; quyền phân phối hàng hóa của công ty 100 vốn nước ngoài;

Giấy phép bán buôn, bán lẻ công ty nước ngoài

[Xin quyền phân phối hàng hóa nhập khẩu, quyền bán buôn, bán lẻ hàng hóa] Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền nhập khẩu nhưng chưa được cấp phép quyền phân phối thì chỉ được trực tiếp bán hàng nhập cho các thương nhân Việt Nam có đăng ký kinh doanh hoặc có quyền xuất khẩu, quyền phân phối hàng hóa đó, không được tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam. Để được phân phối hàng hóa nhập khẩu thì doanh nghiệp cần phải xin giấy phép kinh doanh hoạt động phân phối hàng hóa tại Việt Nam.

I/ Khái niệm quyền phân phối hàng hóa

Tại Nghị định 23/2007 định nghĩa “phân phối là quyền thực hiện trực tiếp các hoạt động phân phối”. Phân phối bao gồm các hoạt động bán buôn, bán lẻ, đại lý mua bán hàng hóa và nhượng quyền thương mại.

  • Quyền phân phối là quyền thực hiện trực tiếp các hoạt động phân phối.
  • Bán buôn là hoạt động bán hàng hoá cho thương nhân, tổ chức khác; không bao gồm hoạt động bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng.
  • Bán lẻ là hoạt động bán hàng hoá trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng.
  • Cơ sở bán lẻ là đơn vị thuộc sở hữu của doanh nghiệp để thực hiện việc bán lẻ.

II/ Điều kiện thực hiện quyền phân phối hoàng hóa của doanh nghiệp có vốn nước ngoài?

  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền phân phối được phân phối các hàng hoá sản xuất tại Việt Nam và các hàng hoá nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam theo các điều kiện sau:
  • Hàng hoá phân phối không thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh và danh mục hàng hóa không được quyền phân phối theo cam kết quốc tế;
  • Hàng hóa hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật;
  • Hàng hóa phân phối thuộc danh mục hàng hóa phân phối theo lộ trình trong các cam kết quốc tế, doanh nghiệp phải thực hiện theo lộ trình cam kết;
  • Mặt hàng phân phối phải phù hợp với nội dung quyền phân phối doanh nghiệp đã được cấp phép thực hiện.
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền phân phối chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với việc phân phối hàng hoá theo quy định của pháp luật.

III/ Quy định về thành lập cơ sở bán lẻ

Theo Nghị định số 23/2007/NĐ-CP “doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền phân phối được lập cơ sở bán lẻ thứ nhất mà không phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định tại Nghị định này”. Theo quy định trên thì những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền phân phối tại Việt Nam thì đương nhiên có quyền thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất mà không cần Giấy phép trên cơ sở doanh nghiệp đã có quyền phân phối tức là đã có quyền thực hiện hoạt động bán lẻ và thành lập một cơ sở bán lẻ để phục vụ cho hoạt động này. Quy định này nhằm rút gọn thủ tục để các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhanh chóng thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình trên thị trường một cách hiệu quả. Tuy nhiên, đối với việc thành lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thì các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải xin phép và phụ thuộc vào việc kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) của địa bàn nơi đặt cơ sở bán lẻ. ENT thực chất là một loại “rào cản kỹ thuật” trong lĩnh vực bán lẻ mà các nước khác đã phải chấp thuận để đánh đổi lấy việc Việt Nam phải mở cửa hoàn toàn thị trường bán lẻ của mình. ENT được thiết kế như một công cụ cho phép Việt Nam kiểm soát được số lượng cơ sở bán lẻ của một nhà bán lẻ nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư 08 còn quy định việc lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở thứ nhất. Theo đó, việc lập cơ sở bán lẻ thứ hai trở đi có diện tích dưới 500 m2 tại khu vực đã được tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy hoạch cho hoạt động mua bán hàng hoá và đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng, sẽ không phải kiểm tra nhu cầu kinh tế. Quy định này không áp dụng trong trường hợp có thay đổi quy hoạch và điều kiện này không còn tồn tại. 

Từ khóa tìm nhiều: quyền xuất nhập khẩu của doanh nghiệp fdi; quyền phân phối hàng hóa của công ty 100 vốn nước ngoài; quyền bán buôn côn ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Write a Comment