Blog

Train your brain this new years

dịch vụ điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đầu tư tại bình dương, đồng nai giản tiến độ dự án đầu tư

Xin giản tiến độ thực hiện dự án đầu tư tại tỉnh Bình Dương, Đồng Nai

[Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương] Tiến độ thực hiện dự án đầu tư được ghi nhận tại giấy chứng nhận đầu tư. Doanh nghiệp FDI có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đề nghị giãn tiến độ đầu tư (tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư) so với tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư thì phải thực hiện thủ tục xin giản tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư thì thực hiện theo thủ tục tương ứng về điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư mà không thực hiện theo thủ tục này.

Luật Vạn Phúc là hãng luật hàng đầu tại Việt Nam chuyên thực hiện tư vấn chuyên sâu cho các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư tại tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh.

Bài viết này chúng tôi hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục xin giản tiến độ thực hiện dự án.

  1. Thành phần hồ sơ xin giản tiến độ thực hiện dự án

  • Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án.
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Doanh nghiệp về việc giãn tiến độ thực hiện dư án.
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Quyết định chủ trương đầu tư (nếu có).
  1. Số lượng hồ sơ:01 bộ.

  2. Thời gian giải quyết: 15 ngày.

Lưu ý: Tổng thời gian giãn tiến độ đầu tư không quá 24 tháng. Trường hợp bất khả kháng thì thời gian khắc phục hậu quả bất khả kháng không tính vào thời gian giãn tiến độ đầu tư.

Write a Comment